Vakances

Varētu būt teksts uzmetums

Fotoattēlā varētu būt ‎tekstā redzams ‎Pedagoga palig!! Mekléjam tieši Tevi! Més ν piedãvájam: Majigu, patikamu, müsdienigu vidi; Lieliskus kolegus; Likmi par slodzi 1220 EUR. Prasibas: Atbilstoša izglitiba; Augsta atbildibas sajuta un precizităte; Bérnus miloša personiba; Prasme plãnot un organizet savu darbu; Speja savă darbă izmantot jaunakãs mãcibu metodes. Darba uzsăkšana: Vienojoties. Kontaktinformäcija: zane.abolina@inuzusakumskola.v tälrunis: 29947407 www.tinuzusakumskola.lv ・ ی 健 ជ‎‎